WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen

In editie 3 2023 | Beeldende therapie bij volwassenen met autisme & meer...Bij vier volwassen met een autismespectrumstoornis (ASS) werd het beeldende therapieprogramma ‘Zelf in Beeld’ (ZiB) geevalueerd voor wat betreft zelfgevoel, emotieregulatie, fl exibiliteit en sociaal gedrag. Er werd gebruikgemaakt van vragenlijsten, observaties en gesprekken met de cliënt en een naaste tijdens een voor- en nameting. Verschillen in scores op de voor- en nameting werden in kaart gebracht via de Reliable Change Index (RCI). De voorlopige conclusie is dat ZiB bij volwassenen met ASS ingezet kan worden. De kleine onderzoekspopulatie en de ernst van hun comorbiditeitsproblematiek noodzaakt echter tot nader onderzoek.
In editie 2 2023 | Selectief mutisme en autisme & meer...Met name bij ontregeling kunnen autisme en narcisme op volwassen leeftijd veel op elkaar lijken en daarmee de psychiatrische classificatie bemoeilijken: is het een subtiele vorm van autismespectrumstoornis (inclusief Multiple Complex Developmental Disorder/MCDD), en/of dunnehuidnarcisme? Aan de hand van het psychoanalytisch model over de psychische huid en klinische voorbeelden wordt een poging ondernomen om verschillen tussen autisme en narcisme aan te geven.
In editie 1 2023 | Te weinig aandacht voor dyspraxie (DCD) bij autisme & meer...De link autismespectrumstoornissen (ASS) en motor coordination disorder (MCD) verdient meer aandacht in de zorg en het onderwijs vanwege zijn sleutelrol in de ontwikkeling van het sociale, emotionele en cognitieve functioneren. In DSM-5 worden motorcoördinatieproblemen bij ASS niet of zijdelings genoemd en in de praktijksituatie ondergediagnosticeerd en weinig in behandeling genomen. Bij ASS wordt de nadruk gelegd op sociale, communicatieve, adaptieve en cognitieve vaardigheden.
In editie 4 2022 | Ondersteuning van oudere partners van mensen met ASS & meer...Een van de aanbevelingen in de Zorgstandaard Autisme is de naasten van clienten met een autismespectrumstoornis (ASS) ondersteuning te geven in hun behoefte aan kennis en handvatten te geven om met de cliënt om te gaan. Ook is het belangrijk na te gaan hoe je als naaste in emotioneel opzicht goed voor jezelf kunt zorgen. Daarom hebben we een groepsaanbod ontwikkeld voor partners van mensen met autisme genaamd ‘Samen leven op eigen kracht’.
In editie 3 2022 | Achter de Spiegel: Het spectrum van autisme & meer...Geachte aanwezigen, Nadat de titel van deze oratie bekend werd, kreeg ik al snel vragen van mensen met een autismediagnose. ‘Wiens spiegel?’ ‘En waarom achter de spiegel en niet ervoor?’ Aan het eind van deze oratie zal ik antwoord geven op deze vragen. Deze interactie kenmerkt echter ons huidige werk. Vroeger praatten we vooral over autisme, tegenwoordig praten we veel meer met mensen met autisme.
In editie 2 2022 | Factoren rond gedragsproblemen bij ASS & meer...Op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen en diepte-interviews kwam naar voren dat gedragsproblemen bij jongeren/jongvolwassenen met autisme samenhangen met een complex aan factoren op micro-, meso- en macroniveau. Dit complex aan factoren, uitgediept in dit artikel, zorgt ervoor dat de doelgroep niet optimaal kan participeren in de samenleving op diverse gebieden zoals scholing en werk.
In editie 1 2022 | Hebben mensen met autisme vaker een autistische partner? & meer...Onder 1212 volwassen deelnemers met en zonder autisme werd onderzocht of het hebben van een autismediagnose en de mate van autistische kenmerken voorspellend waren voor het hebben van een autistische partner. De resultaten geven aan dat autistische deelnemers (12,3%) vaker een autistische partner hebben dan deelnemers zonder autisme (7%). Dit geldt met name voor autistische vrouwen (14,5%) vergeleken met autistische mannen (9,1%). De hoeveelheid autistische trekken blijkt niet voorspellend voor het hebben van een autistische partner. Binnen de autismegroep is er geen verband tussen het wel of niet hebben van een autistische partner en relatietevredenheid. Dit verband is wel aanwezig binnen de vergelijkingsgroep. Meer onderzoek is nodig om partnergelijkenis en de mogelijke gevolgen daarvan te onderzoeken.
In editie 4 2021 | De autistische burn-out & meer...In de klinische praktijk wordt de term ‘autistische burn-out’ regelmatig gebruikt, maar het wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen is tot nu toe beperkt. Deze bijdrage is een eerste exploratie van de autistische burn-out, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en klinische ervaringen die aangeven dat dit type burn-out wordt gekenmerkt door uitputting, een verlies van vaardigheden en een toename van autistische symptomen. De autistische beperkingen vergroten het risico op overbelasting en compliceren het herstel hiervan. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze vaak lang aanhoudende toestand van overbelasting en om de behandeling aan te passen aan de manier van informatie verwerken die autisme kenmerkt.
In editie 3 2021 | Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS & meer...Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en PsycInfo naar interventiestudies die behandeleffecten onderzochten bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een comorbide obsessief-compulsieve stoornis (OCS). In totaal werden 6594 artikelen geïdentificeerd waarvan, na sequentiële controle van dubbelingen, titel, samenvatting en volledige tekst, acht artikelen voldeden aan de inclusiecriteria: een RCT, vier pre- en poststudies met controlegroep en drie pre- en poststudies zonder controlegroep. Alle studies onderzochten het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT), wat over het algemeen effectief blijkt te zijn in de behandeling van mensen met OCS en comorbide ASS. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of ASS specifieke aanpassing van de CGT effectiever is in het verminderen van OCS-symptomen dan reguliere CGT.
In editie 2 2021 | Autisme en genderidentiteit: aanbevelingen voor de praktijk & meer...Dit essay beschrijft genderidentiteit in relatie tot autismespectrumstoornissen en legt de nadruk op de rol van de sociale en emotionele ontwikkeling binnen de genderidentiteit en binnen de interpretatie van uitingen en gedrag. Er wordt betoogd dat deze factor van belang is in de interpretatie, maar ook in de besluiten rond behandeling en mogelijk onomkeerbare behandeltrajecten.
In editie 1 2021 | Genderdysforie en ASS & meer...De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de samenhang tussen autismespectrumstoornis (ASS) en genderdysforie (GD). Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met ASS meer gendervariantie laten zien dan mensen zonder ASS. Door de moeilijkheden passend bij ASS (beperkte sociale vaardigheden, problemen op het gebied van informatieverwerking en moeite met veranderingen) lijkt de reguliere GD-behandeling niet voldoende toegerust voor deze specifieke doelgroep. In dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de klinische behoeften van jongeren met ASS en GD en hun ouders.
In editie 4 2020 | ASS en gedragsproblemen bij een verstandelijke en auditieve beperking & meer...In deze bijdrage wordt onderzoek beschreven naar mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van gedragsproblemen bij mensen met zowel een verstandelijke beperking als met een auditieve beperking. Omdat een stoornis binnen het autismespectrum bij deze groep mensen regelmatig wordt gediagnosticeerd werd tevens onderzocht of deze comorbiditeit een van de risicofactoren is.
In editie 3 2020 WTAGehechtheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie is gekoppeld aan de sensitiviteit van de ouder. Bij kinderen met autisme speelt gehechtheid ook een heel belangrijke rol in de ontwikkeling en de effecten van de gehechtheidsrelatie zijn bij kinderen met ASS nog veel sterker. Door verhoging van de sensitiviteit voor autisme bij ouders, ervaren zowel ouders als kinderen positieve effecten in interactie en ontwikkeling.
Helaas is er een drukfout in het artikel ASS of onveilige hechting bij volwassenen van Nanda Tak geslopen. Het figuur op pagina 20 klopt niet.
In editie 2 2020 | De opkomst van autismevriendelijkheid in NederlandIn de afgelopen elf jaar is in Nederland de term ‘autismevriendelijk’ in zwang gekomen als aanduiding voor diensten of organisaties die claimen geschikt te zijn voor mensen met autisme. Het artikel beschrijft de conceptuele geschiedenis van hoe de term ‘autismevriendelijk’ in 2009 in Nederland werd geïntroduceerd en in vijf jaar tijd uitgroeide tot een term met landelijke bekendheid.
In editie 1 2020 | De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASSIn dit artikel wordt de rol van de regiebehandelaar in de hulpverlening aan volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) onder de aandacht gebracht en gerelateerd aan het model kwaliteitsstatuut ggz (2018) en de Zorgstandaard Autisme (2017).
Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk. De geaccrediteerde leergang start in enkele keren per jaar in Utrecht.
Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren. Als onderliggende verklaringen voor deze gedragskenmerken worden problemen met theory of mind, executieve functies en gebrek aan centrale coherentie veel genoemd – maar deze zijn niet voor alle mensen met autisme herkenbaar.
De achterstand in de taalontwikkeling en de stijve motoriek die vaak gepaard gaat met ASS zijn symptomen die ouders zelf opmerken. Veel kinderen met ASS komen daarom in eerste instantie bij een logopedist terecht. Met behulp van de methode ‘Meer dan woorden/Hanen®’ leren ouders om de interactie met hun kind te verbeteren, algemeen geaccepteerde manieren van communiceren te bevorderen, sociale aansluiting aan te moedigen en het taalbegrip van hun kind te verbeteren.

Wat is autisme

Boeken van Martine Delfos op deze pagina.

Tips voor rijlessen, rijexamen en autorijden voor mensen met autismeAls u autisme heeft, kan het zijn dat u tegen bepaalde dingen aanloopt bij het behalen van uw rijbewijs. Wat kunt u het beste doen bij overprikkeling? Wat voor type prikkels kunt u tegenkomen? In dit artikel leest u de tips van het CBR.
Het Habitat Delfos Huis : Officiële opening 28 november 2023!Een nieuwe woonvorm voor mensen met autisme/atypische ontwikkeling om zelfstandig functioneren mogelijk te maken.
Nieuw | Lifehacks voor vrouwen met autisme - deel 1Dit boek is onderdeel van een tweeluik. Het behandelt verschillende aspecten van het leven van vrouwen met autisme. Beide delen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen en omvatten een breed scala aan onderwerpen, waarover autistische vrouwen hebben aangegeven graag te willen lezen: van jong tot oud, studeren tot werken, seksualiteit tot genderidentiteit, alleenstaand tot moeder zijn, menstruatie tot menopauze, plannen tot afwassen, gezondheid tot ziekte, enzovoort.
Onderzoek naar ervaringen met ABA-therapieOp dit moment is het Nederlands Autisme Register (NAR) bezig met een onderzoek naar de ervaringen met Applied Behavior Analysis (ABA) therapie in Nederland. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in zowel positieve als negatieve ervaringen van mensen met autisme, ouders en zorgprofessionals die in aanraking zijn gekomen met ABA-therapie. Hiernaast willen wij beter in kaart brengen welke vormen van ABA er worden aangebonden in Nederland.
Luistertip: Sonja Silva over leven met autismeVoor presentatrice en actrice Sonja Silva is het normaal om na elke opname of première een paar dagen volledig knock-out te zijn. Ze heeft tenslotte een droombaan, en aangeven dat je moe of overprikkeld bent, is voor haar geen optie. Dus blijft ze zichzelf pushen, totdat ze volledig uitgeblust raakt.
Onderzoek naar EMDR bij jongeren met autisme is veelbelovendRecent werd een Nederlands onderzoek bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) gepubliceerd. Dit onderzoek heeft mede door subsidie van MIND plaatsgevonden. De wetenschappers onderzochten of EMDR werkt bij het verminderen van stress en o.a. problemen met communicatie bij jongeren met ASS. 21 jongeren tussen de 12 en 19 jaar deden mee aan dit onderzoek.
Luistertip: Autisme en empathie gaan wel samen!Heel lang hebben we gedacht dat het vermogen om je te verplaatsen in een ander (Theory of Mind), bij autisme ‘kapot’ zou zijn. Deze aflevering bewijst dat dit onzin is. Sander Begeer, hoogleraar Diversiteit van Autisme, noemt onze autistische co-host Wing Jan zelfs hyper-empathisch en zij is daarin niet de enige.
Ontdekking naar ontstaan autisme opent deuren voor nieuwe behandelingenHersenontsteking bij kinderen kan leiden tot autisme of schizofrenie. Door ontstekingen krijgen sommige neuronen niet de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in de hersenen, blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. De hoop is dat er dankzij nieuwe bevindingen op een dag behandelingen beschikbaar zijn voor neurologische ontwikkelingsstoornissen. Dit meldt GGZnieuws.nl.
Wanneer de puzzelstukjes op hun plaats vallenIn het boek ‘Wanneer de puzzelstukjes op hun plaats vallen’ vertelt Nikki over de weg naar haar late diagnose autismespectrumstoornis. Zij schrijft over verschillende uitdagingen in haar leven en vertelt hoe zij uiteindelijk de diagnose kreeg.
Nieuwe analyse van hersenen geeft beter inzicht in psychische aandoeningenGrote individuele hersenverschillen zichtbaar bij autisme, depressie en andere aandoeningen. Mensen met aandoeningen zoals depressie, autisme of schizofrenie blijken zeer uiteenlopende veranderingen in de hersenen te hebben, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en Monash University. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, bracht die veranderingen in kaart bij bijna 1300 mensen gediagnosticeerd met zes verschillende soorten psychische aandoeningen. Deze nieuwe benadering kan uiteindelijk leiden tot een meer specifieke behandeling van patiënten.
Kijktip: ZappDoc - Wat zou jij doen? (aflevering 2)Berber (11) is mantelzorger voor haar twee autistische broertjes. Ze maakt zich veel zorgen om hen, en hierdoor vergeet ze vaak aan zichzelf te denken. Soms zou ze willen dat haar broertjes een weekje op vakantie gingen, zodat ze ‘normale’ dingen met haar ouders kan doen. “Ik mis het soms om spontaan iets leuks te doen, zoals even naar de stad, of zwemmen. Gewoon normale dingen die kinderen met normale broertjes wel zouden kunnen doen, kan ik niet. En dat zou ik wel graag willen.”
In de periode van 8 tot 18 jaar kan het leven behoorlijk ingewikkeld zijn. Als meisje met autisme kun je je handen vol hebben aan alle uitdagingen van het dagelijks leven.
Voormalig Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9OCW) had hem hierom verzocht.
Amerikaan Donald Triplett, de eerste persoon bij wie de diagnose autisme werd gesteld, is overleden op 89-jarige leeftijd. Hij stond bekend als 'Case 1' vanwege zijn diagnose in 1938.
Acceptatie van (micro)trauma in ons levenTrauma, stress en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Traumatische gebeurtenissen kunnen langdurige stressreacties veroorzaken die het vermogen van het brein om adequaat te reageren op nieuwe situaties kunnen verstoren. Kennis hiervan is van cruciaal belang voor het begrijpen van de effecten van trauma op mentale en fysieke gezondheid. Met het herkennen en erkennen van (micro)trauma kan veel leed worden voorkomen. Ook biedt het kansen om vanuit traumaperspectief naar diagnostiek te kijken.
Autismecijfers stijgen volgens CDC-rapportenVolgens de laatste gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn de autismecijfers bij kinderen opnieuw gestegen. Volgens de CDC is 1 op de 36 (2,8%) 8-jarige kinderen geïdentificeerd met een autismespectrumstoornis (ASS) – een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van 2018 van 1 op de 44 (2,3%).
ABA: Waar gaat het mis?Ouders van kinderen met autisme pleiten voor een verbod op een behandeling voor 'autistisch gedrag'. Bij belangenorganisatie Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) kwamen het afgelopen jaar 450 klachten binnen, meldt Trouw. Een online petitie werd 2400 keer ondertekend.
Afgelopen vrijdag is er een nieuw Papageno Huis geopend in een voormalig kerkgebouw in de Friese plaats Lemmer. In het huis zijn appartementen gebouwd waar jongeren met autisme worden voorbereid op zelfstandig wonen. Naast woonruimte biedt het ook dagbesteding voor ongeveer 60 jongeren.
Nieuw | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatiePsychologen en orthopedagogen moeten vaak een diagnose vaststellen. Maar waaraan moet een professionele aanpak van diagnose en classificatie precies voldoen? Heeft een diagnose en classificatie alleen positieve effecten op de cliënt? Hoe zit het met stigma? Kan het ook anders? Op deze vragen worden in dit boek antwoorden gegeven.
'Zonder vriendschap heeft het leven geen waarde'

“De aandacht voor vriendschappen is in de loop van de 70'er jaren van de vorige eeuw langzaam toegenomen. Steeds meer werd ingezien dat relaties met leeftijdgenoten en in het bijzonder vriendschappen van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Vooral de laatste jaren is daarover veel kennis verzameld. Dat is rijkelijk laat als we bedenken dat eeuwen geleden al over de betekenis van vriendschap werd gefilosofeerd door grote denkers en wetenschappers als Aristoteles en Cicero”, schrijft Jan Dirk van der Ploeg in Waarom Vriendschappen belangrijk zijn. Van der Ploeg is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. 

Knelpunten in het hart van autismeDe aanmeldingen bij de levenseinde kliniek lopen exponentieel op. In 2011 voltrok het levenseinde via euthanasie wegens psychisch ondragelijk lijden zich 13 keer, in 2016 wel 60 keer en in 2021 zelfs 115 keer. Een opvallende en zorgelijke trend is de stijging van aanmeldingen onder jonge vrouwen die al een omvangrijke lijdensweg in de GGZ hebben doorlopen. Het is verbijsterend, en een – goedbedoelde – schandvlek op onze hulp aan jongeren en jongvolwassen. Tijd voor een grondige analyse en het zoeken naar een weg uit dit moeras.
Hoe kunnen we jonge meisjes met een autismespectrumstoornis (ASS) helpen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen? Communication & Multimedia Design-studenten Helena Hamstra en Larissa van Kooten beten zich in die vraag vast. Met succes.
Mensen met autisme hebben vaker darmklachten volgens studieMensen met autisme hebben meer kans op maag-darmproblemen dan mensen zonder autisme vanwege psychische factoren, meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
De autistische Kees Momma uit Velp is vanaf zondag 2 april (Wereld Autisme Dag) te zien in de nieuwe documentaire 'Kees vliegt uit' op Videoland. Kees werd al eerder gevolgd in de serie 'Het beste voor Kees' uit 2014. De vraag achter de nieuwe documentaire is: wat gebeurt er met Kees als zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen?
Nieuw | Immuno-psychiatrieEen grote groep professionals in het sociaal domein heeft te maken met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Prof. dr. Hemmo Drexhage, Erasmus MC, legt in zijn boek Immuno-Psychiatrie over de relatie tussen het immuunsysteem en het brein uit hoe het immuunsysteem, het brein en het hormoonstelsel bij stress samenwerken. Hij geeft nieuwe verklaringen voor psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en ook long-covid vanuit een ontregelde samenwerking: een immuunsysteem-uit-balans. Drexhage: ‘De nieuwe inzichten uit de immunopsychiatrie zorgen voor een paradigmaverschuiving in de psychiatrie.’
Gemeente Den Haag hijst voortaan autisme-vlag op Wereld Autisme DagDe gemeente Den Haag gaat voortaan jaarlijks op 2 april de vlag hijsen ter gelegenheid van Wereld Autisme Dag. Het stadsbestuur wil daarmee actief uitdragen dat de gemeente een inclusieve werkgever is.
Mensen met autisme ervaren pijn in hogere mateBevindingen spreken het idee tegen dat mensen met een autismespectrumstoornis onverschillig zijn voor pijn.
Autisme opsporen door analyse van een haarlokWetenschappers hebben door middel van haaranalyse kunnen vaststellen of er sprake is van autisme bij kinderen, zelfs al voor de kenmerken daarvan zichtbaar waren. De Amerikaanse Food & Drug Administration heeft dit onderzoek de status ‘baanbrekend’ gegeven, wat de kans vergroot dat er versneld een goedkeuring komt voor dit diagnostisch hulpmiddel.
Enquête Prikkelvriendelijke interieursPriscilla Nieuwlaats - eigenaar van Interieur by Pris - is zich aan het specialiseren in het ontwerpen van interieurs voor mensen met o.a. ASS, en daarbij heeft ze jouw hulp nodig! Wat is er nu belangrijker dan directe input van de mensen met ASS en hun naasten op het gebied van interieur?
HAN-project : Enactive mind autismeDe Hogeschool van Arnhem en Nijmegen start met steun van SIA-Raak en in samenwerking met Onderzoekers van het HAN lectoraat Volwaardig Leven met Autisme werken de aankomende vier jaren nauw samen met de drie TOPGGz-organisaties Karakter, Dimence en dr. Leo Kannerhuis (LKH), zeven partners uit de netwerkzorg en vier belangenorganisaties en andere stakeholders.
Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.
NIEUW | Autisme - vergeet de ouders niet (onder auspiciën van Raeger autismecentrum)In 'Autisme - vergeet de ouders niet' vertellen ouders van kinderen met autisme hun ervaringen. In hun verhalen zijn ze open en eerlijk over wat de diagnose ‘autisme’ met hen doet en over hun (soms moeizame) zoektocht om het beste voor hun kind te vinden. Ook komt aan de orde wat de zorg van Raeger doet voor de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast delen ouders hoe ze de toekomst zien van hun kind met autisme of waar hun kind na het behandeltraject terecht is gekomen.
Toen Applied Behavior Analysis (ABA) voor het eerst op het nationale toneel verscheen, werd het toegejuicht als een sprankje hoop. Het was een intensieve, interactieve therapie die positieve resultaten leek op te leveren voor kinderen in het autismespectrum, door hen waardevolle vaardigheden aan te leren en ongewenst gedrag te elimineren. Het was duur en tijdrovend - dus ouders lobbyden om het door de verzekering of scholen vergoed te krijgen. In de jaren 2010 was dat doel grotendeels bereikt en werd ABA een standaardbehandeling voor kinderen met autisme.
Een wondere wereld - Autisme als leven vanuit jezelfDe opvolger van het succesvolle boek Een vreemde wereld dat in tien drukken is verschenen. In Een wondere wereld beschrijft Martine Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. Ze schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autisme (ook wel atypische ontwikkeling genoemd) in één verklarend model ondergebracht zijn; van het niet begrijpen van grapjes, gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren. Ze legt de diepere grond open waardoor de kenmerken duidelijk worden, van het kenmerk alles te willen begrijpen tot en met zelfbepaaldheid en geen hulp vragen maar hulp opdragen.
Het jongetje Robbert - Over leerangst en zelfbepaaldheid - 2e drukRobbert is een lief en slim jongetje, maar hij kan ook geweldig boos zijn. Hij is een echte piekeraar en wil graag alles zelf doen. Hij heeft besloten dat hij niet meer naar school wil, want hij denkt dat hij niet kan leren; hij wil alleen maar spelen.
Onder de titel Achter de Spiegel: Het Spectrum van Autisme hield Sander Begeer op 20 mei zijn oratie in het kader van de benoeming als hoogleraar Diversiteit van Autisme.
Onze kinderen zijn anders | Liefde en chaos in een bijzonder gezinOnze kinderen zijn anders is een persoonlijk verhaal van een vrouw, moeder en echtgenote. Het boek biedt herkenning voor ouders die een ‘handicap’ overkomt. Voor specialisten, zorgverleners (in opleiding), instellingen en instanties biedt dit boek inzicht in het proces dat verwanten van hun cliënten doorstaan.
Wanneer een vrouw onthult dat ze autistisch is, is de reactie vaak: "Maar je ziet er niet autistisch uit," of zelfs een regelrechte ontkenning: "Nee, dat ben je niet." Deze inzichtelijke en ontroerende serie portretten en interviews door fotograaf Rosie Barnes laat de stemmen en ervaringen van autistische vrouwen horen.
Bij de term autisme denken de meeste mensen aan het stereotiepe beeld van een jongen met een bril die geen oogcontact maakt, zich niet in andere mensen kan inleven en het liefst de hele dag achter de computer zit. “Maar dit beeld is sterk verouderd", zegt Sander Begeer, de nieuwe hoogleraar Diversiteit van Autisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Begeer: “De onderlinge diversiteit tussen mensen met autisme is juist enorm. Eén op de drie mensen met autisme is bijvoorbeeld juist wel erg sociaal actief.”
Autisme als atypische ontwikkelingDe kenmerken in de mens als geheel.
Martine Delfos laat in bijna 100 voorbeelden uit de praktijk zien hoe de atypische ontwikkeling er in de dagelijkse situaties en op verschillende leeftijden uitziet.
Volgens haar zeggen is ze nog nooit zo duidelijk geweest in haar uitleg over autisme. In het boek is ook een hoofdstuk opgenomen van een docent groep 7/8 speciaal onderwijs, John Huijbregts, die werkt met kinderen met autisme.
Pivotal Response Treatment and the use of robotics for children with autismIn dit proefschrift van Iris van den Berk-Smeekens wordt onderzoek beschreven naar interventies voor kinderen met een autismespectrum stoornis (ASS). Specifiek richt het onderzoek zich op het effect van Pivotal Response Treatment (PRT) en de inzet van robotica in behandeling van kinderen met ASS.
Schermtijd en autisme - Een verband dat we niet langer kunnen negeren.
 • Het aantal gevallen van autisme bij kinderen is de afgelopen 50 jaar exponentieel gestegen.
 • Onderzoekers bestuderen de correlatie tussen schermtijd en autisme.
 • Een recente studie toont aan dat hoe langer het kind schermtijd heeft, hoe duidelijker de autisme-achtige symptomen worden.
 • Te veel tijd besteden aan het kijken naar schermen beïnvloedt de taal-, emotionele en fysieke ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Ongeveer 30% van de kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) ontwikkelt geen functionele spraak en blijft non-verbaal of minimaal verbaal, zelfs na jaren van spraak-, taal- en onderwijsinterventies. Er is een breed scala aan interventies ontwikkeld om de communicatie bij ASS te verbeteren, maar geen enkele is effectief gebleken in het ontlokken van functionele taal bij kinderen met ASS.
  Bestaand medicijn verbetert prikkelverwerking bij kinderen met autismeEen veilig medicijn tegen hoge bloeddruk helpt kinderen met autisme prikkels beter te verwerken; een studie van Amsterdam UMC bewijst dit. Daarnaast ontwikkelden de onderzoekers een algoritme dat helpt voorspellen voor welke kinderen dit middel werkt. “Deze methode brengt een eerste behandeling op maat in de kinder- en jeugdpsychiatrie”, aldus hoofdonderzoeker Hilgo Bruining. Het onderzoek is gepubliceerd in Biological Psychiatry CNII.
  7e druk Overprikkeling voorkomen | Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHDIn deze druk is nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan. Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D kampen gedurende hun hele leven met een overgevoeligheid voor prikkels. Overgevoeligheid kan leiden tot serieuze lichamelijke en/of psychische klachten, zoals vermoeidheid, labiliteit, hoofdpijn, paniekaanvallen en in ergere gevallen burn-out of hartklachten. Welke klachten dat zijn en welke situaties aanleiding tot overprikkeling geven, is, net als de overgevoeligheid zelf, per persoon verschillend.
  Love on the SpectrumVorig jaar startte een vijfdelige serie 'Love on the spectrum' waarin 7 jongvolwassenen worden gevolgd met ASS die op zoek zijn naar de liefde via dating.
  Het label is (mis)leidendWebinar ‘Autisme ontrafelen: het ontwikkelingsperspectief': ‘Het label is (mis)leidend’ van Programma OPaZ. Daarin staat de vraag centraal wanneer een diagnose een label wordt, en hoe een label kan leiden tot niet-passende zorg.
  School in US wint rechtszaak om wel elektroshocktherapie te gebruiken bij leerlingenHet moet niet veel gekker worden in deze vreemde wereld: Een school voor speciaal onderwijs in Massachusetts heeft een rechtszaak gewonnen om elektroshocktherapie te mogen gebruiken bij agressieve of zelfbeschadigende leerlingen, nadat ouders de behandeling hebben bejubeld als "levensreddende behandeling".
  Op dit moment moeten mensen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) die voor het eerst een rijbewijs willen aanvragen, eerst medisch gekeurd worden – wat verplicht is volgens Europese regelgeving. Ook moeten alle kandidaten met ASS een rijtest doen bij het CBR. Zo’n driekwart van de kandidaten met ASS wordt na keuring en rijtest rijgeschikt verklaard.
  Sander Begeer, tevens redactielid van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme, is per 1 maart 2021 benoemd als hoogleraar diversiteit van autisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  Autismekennisbank onlineDe inhoud van WTA - Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme - is vanaf heden volledig gedigitaliseerd in een eigen autismekennisbank.
  Hoog risico autisme bij Prader Willie SyndroomMeer dan 70% van de kinderen en adolescenten met het Prader-Willi-syndroom (PWS) hebben een hoog risico op het ontwikkelen van een autismespectrumstoornis (ASS), zo blijkt uit een studie bij Chinese patiënten. De bevindingen wezen ook uit dat personen die korter waren, overgewicht hadden en obstructieve slaapapneu hadden - een aandoening waarbij de luchtwegen vernauwd raken tijdens de slaap, een veel voorkomend probleem bij PWS - een hoger risico liepen om ASS te ontwikkelen.

  Archief