In editie 2 2023 | Selectief mutisme en autisme & meer...

Met name bij ontregeling kunnen autisme en narcisme op volwassen leeftijd veel op elkaar lijken en daarmee de psychiatrische classificatie bemoeilijken: is het een subtiele vorm van autismespectrumstoornis (inclusief Multiple Complex Developmental Disorder/MCDD), en/of dunnehuidnarcisme? Aan de hand van het psychoanalytisch model over de psychische huid en klinische voorbeelden wordt een poging ondernomen om verschillen tussen autisme en narcisme aan te geven.
In editie 2 2023 | Selectief mutisme en autisme & meer...

‘Psychische huid’ bij autisme en narcisme: een psychoanalytisch perspectief

Met name bij ontregeling kunnen autisme en narcisme op volwassen leeftijd veel op elkaar lijken en daarmee de psychiatrische classifi catie bemoeilijken: is het een subtiele vorm van autismespectrumstoornis (inclusief Multiple Complex Developmental Disorder/MCDD), en/of dunnehuidnarcisme? Aan de hand van het psychoanalytisch model over de psychische huid en klinische voorbeelden wordt een poging ondernomen om verschillen tussen autisme en narcisme aan te geven. Op deze manier wordt geprobeerd fenomenologisch en psychodynamisch onderzoek op gang te brengen en de diff erentiaaldiagnostiek verder aan te scherpen. 

Door:  Mohsen Edrisi

Lees het artikel via deze pagina.

De kennis van praktijk ondersteuners (POH-GGZ) over ASS bij meisjes/vrouwen

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen met ASS-gerelateerde klachten, waarbij steeds meer gebruikgemaakt wordt van de expertise van de praktijkondersteuner van de huisarts: de POH-GGZ. Hun kennis over ASS bij meisjes en vrouwen is via een semigestructureerd interview onderzocht in deze pilotstudie, evenals de voorkeuren voor kennisbevordering over dit onderwerp. De resultaten laten zien dat de mate van kennis varieerde, maar dat over het algemeen kennis over sociale communicatie, camoufl agetechnieken en intelligentieniveau aansloot bij wat bekend is uit de literatuur. Minder bekend waren onderwerpen zoals comorbide problematiek, bijzondere interesses en oogcontact. De informatievoorziening zou zich met name hierop kunnen richten, via onder andere webinars en korte informatieoverzichten.

Door:    Anne-Marie Huyghen, Sigrid Piening & Christine Jonker

Lees het artikel via deze pagina.

Identiteitsontwikkeling bij autisme

Moeizame identiteitsontwikkeling heeft waarschijnlijk invloed op het welzijn van mensen met autisme door camoufl agegedrag en impact op zelfb eeld/zelfconcept, zelfacceptatie en zingeving. Het doel van deze studie is om het verloop van de identiteitsontwikkeling bij autisme beter te begrijpen. Hiervoor zijn 14 mensen met autisme geïnterviewd. Participanten vertelden hoe opvattingen over ‘het zelf’ zich ontwikkelden, wat nodig is om je op je plek te voelen, zich authentiek in sociale omgevingen te kunnen gedragen, en over hoe de zoektocht naar zingeving verliep. Aanknopingspunten voor (zelf)ondersteuning in de identiteitsontwikkeling die naar voren kwamen zijn: het faciliteren van leermomenten, het beschouwen van autisme als een positieve sociale identiteit, authentiek leren zijn als product van wederzijds vertrouwen, en het leren nemen van concrete acties tot zelfrealisatie. In een vervolgproject zullen deze aanknopingspunten verder worden gebruikt om tot een geïntegreerde aanpak te komen die initiatieven bijeenbrengt die ondersteunen in de identiteitsontwikkeling.

Door:     Kirstin Greaves-Lord,  Gabrine Jagersma,  Jeanet Landsman, e.a.

Lees het artikel via deze pagina.

Muziektherapie voor kinderen met autisme

Dit artikel beschrijft hoe er op een innovatieve wijze een bijdrage geleverd kan worden aan de verdere professionalisering van muziektherapie voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). Er is op basis van een literatuurreview en praktijkonderzoek een uniforme interventiehandleiding ontwikkeld: het Papageno Muziektherapie Programma (PMTP). Deze is stapsgewijs getoetst om indicaties te krijgen van de eff ectiviteit en werkzame elementen. Het verzamelde materiaal geeft inzicht in wat er gebeurt tijdens de muziektherapie en op basis daarvan is een eerste werkmodel ontwikkeld. Daarnaast geeft het aanwijzingen voor de eff ectiviteit van de behandeling en laat het zien wat de inzet van muziektherapie een kind met ASS op kan leveren. Het PMTP is er klaar voor om verder in de praktijk te worden toegepast, op basis waarvan de module verder onderbouwd en onderzocht kan worden. 

Door:      Mathieu Pater

Lees het artikel via deze pagina.

Selectief mutisme en autisme: een verkenning en aanbevelingen voor de praktijk

In de afgelopen jaren is het klinisch beeld van selectief mutisme gestaag verschoven van het moedwillig zwijgen in specifi eke situaties en tegen specifi eke personen naar angst om te communiceren in sociale situaties. Deze problemen in de sociale communicatie maken selectief mutisme voor clinici soms moeilijk te onderscheiden van autisme. Waar de classifi caties autisme en selectief mutisme historisch gezien niet formeel naast elkaar mochten worden gesteld, is de actuele discussie of deze classifi caties naast elkaar kunnen bestaan. Dit roept echter ook vragen op voor de klinische praktijk, waaronder wat de implicaties hiervan zijn voor diagnostiek en behandeling. In deze review gaan we in op deze vragen middels een bespreking van de recente literatuur en geven we concrete aanbevelingen voor clinici die met deze vragen worstelen in de praktijk. 

Door:       Maretha de Jonge & Andrea Spruijt

Lees het artikel via deze pagina.