WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

ABONNEREN WEBSITE

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme | Theorie en praktijk verschijnt 4 keer per jaar.


Doelstelling

Het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord. De proliferatie van kennis strekt zich uit tot alle onderdelen van het autismespectrum.

Hiertoe worden in het WTA artikelen gepubliceerd met een wetenschappelijk (gefundeerd) karakter, doet het WTA verslag van onderzoek gericht op autisme, worden in het WTA nieuwe ontwikkelingen ter zake beschreven – ook op het gebied van behandeling en begeleiding, wordt verslag gedaan van wetenschappelijke congressen, vindt bespreking plaats van literatuur en referaten en worden geselecteerde ingezonden reacties in de daarvoor bestemde rubrieken opgenomen. Artikelen uit een ander taalgebied kunnen vertaald worden opgenomen.

Doelgroepen

In zijn algemeenheid richt het WTA zich op een ieder die uit welke hoofde dan ook affiniteit met dan wel interesse heeft voor autisme. Evenwel: door de aard van het tijdschrift zullen specifieke doelgroepen in beeld komen. Te denken valt hier aan wetenschappelijk en semi-wetenschappelijk kader in zorginstellingen in de VGz, de GGz, de jeugdhulpverlening en in onderwijs- en arbeidsorganisaties. Ook studerenden (bijvoorbeeld in psychologie, orthopedagogiek en medicijnen) zullen worden aangesproken. Daarnaast richt het WTA zich op zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder. Tenslotte worden ook onderzoekers, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen op het gebied van autisme tot de doelgroep van het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme gerekend.

Beginselen

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme wordt in opdracht van Stichting WTA door een zelfstandige redactie samengesteld volgens de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Redactioneel karakter

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen. Bijdragen worden ongevraagd of op verzoek van de redactie geschreven door (autisme-)onderzoekers, wetenschappers, clinici en deskundigen in het veld.

De redactie

De redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van de beginselen en de bladformule. De leden van de redactie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift. Zij bepalen de inhoud naar eigen genoegen en regelen zelf hun taakverdeling. De redactie bestaat uit een hoofdredacteur en minstens twee redacteuren. Maximaal kan de redactie bestaan uit zes personen. Het streven is er op gericht -gezien het Nederlandstalig karakter van het blad- ook deskundigen dan wel wetenschappers uit België bij de personele samenstelling van de redactie te betrekken. De redactie wordt ondersteund door een redactiesecretaris. In ieder geval behoren tot zijn/haar taken de organisatie en de voortgang van het productieproces. De redactiesecretaris is formeel geen lid van de redactie.

Wetenschappelijke adviesraad

De redactie wordt op enige afstand bijgestaan door een Wetenschappelijke adviesraad. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies op al die aspecten die zij relevant acht voor inhoud en voortgang.