In editie 3 2021 | Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS & meer...

Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed, Embase en PsycInfo naar interventiestudies die behandeleffecten onderzochten bij kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een comorbide obsessief-compulsieve stoornis (OCS). In totaal werden 6594 artikelen geïdentificeerd waarvan, na sequentiële controle van dubbelingen, titel, samenvatting en volledige tekst, acht artikelen voldeden aan de inclusiecriteria: een RCT, vier pre- en poststudies met controlegroep en drie pre- en poststudies zonder controlegroep. Alle studies onderzochten het effect van cognitieve gedragstherapie (CGT), wat over het algemeen effectief blijkt te zijn in de behandeling van mensen met OCS en comorbide ASS. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of ASS specifieke aanpassing van de CGT effectiever is in het verminderen van OCS-symptomen dan reguliere CGT.
In editie 3 2021 | Effectiviteit van behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen bij ASS & meer...

Door:  Allies Hoogma, Wiljo van Hout, Anne-Marie Huyghen, Leonie Kreuze, Sigrid Piening, Inge van Balkom & Leonike Vet

Lees het artikel via deze pagina.

Congresverslag
Autistische adolescenten en hun autorijgedrag

Door:  Arie Boven

Een van de sprekers op het afgelopen Nationaal Autisme Congres 2021 was dr. Allison Curry uit de Verenigde Staten. Uit haar onderzoek en dat van haar collega’s blijkt dat vrijwel alle autistische adolescenten die proberen om een rijbewijs te behalen daar ook in slagen en dat zij minder vaker auto-ongelukken veroorzaken of verkeersregels overtreden dan niet-autistische leeftijdsgenoten.

Lees het artikel via deze pagina.

Een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met autisme

Door: Roy Peijen & Manon Bos

Een werkervaringsprogramma uitgevoerd door Koninklijke Philips N.V. neemt jaarlijks mensen met een autismespectrumstoornis in dienst voor een periode van één tot anderhalf jaar om hen voor te bereiden op een externe werkplek. De resultaten wijzen op een toename van 29% in het aantal maanden in werk (‘werkzekerheid’) tot vijf jaar na uitstroom voor deelnemers in vergelijking met de controlegroep die is toegewezen op de publieke arbeidsdienstverlening. Maar de mogelijkheden om werk te vinden met een marktconform salaris, al dan niet voor onbepaalde tijd, blijft zeer beperkt.
Lees het artikel via deze pagina.


Sociale inclusie en ASS in het voortgezet onderwijs: wat is er nodig?

Door: Mia Becker, Els Blijd-Hoogewys, Salima Kamp, Lisa van Klaveren, Justine Pentinga & Carolien Rieffe

inds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is geprobeerd leerlingen die extra aandacht nodig hebben, onder wie leerlingen met autisme, te includeren in het regulier voortgezet onderwijs. Cijfers wijzen uit dat dit maar zeer ten dele gelukt is. Dit kan (mede) het gevolg zijn van het feit dat inspanningen vanuit de scholen tot op heden met name zijn gericht op de speciale onderwijsbehoeftes van deze leerlingen en minder op het sociale domein, waarmee wordt bedoeld ‘het naar school gaan om het gevoel te hebben ergens onderdeel van te zijn’ (sense of belonging). De centrale vraag in dit kwalitatieve onderzoek is in hoeverre jongeren met autisme binnen het regulier onderwijs deze sense of belonging ervaren en wat hiertoe nodig is. Dit is onderzocht door middel van literatuuronderzoek en focusgroepen met (oud-)leerlingen met autisme. De eerste voorlopige resultaten laten zien dat leerlingen met autisme aangeven weinig contact te hebben met hun medeleerlingen wat wordt bemoeilijkt door een te drukke omgeving (te veel scholieren, te weinig zitplekken, te veel prikkels). Dit alles leidt tot overprikkeling, vermoeidheid, en kan zoveel stress geven dat er nog maar weinig voor nodig is om die dag maar helemaal niet naar school te gaan. De belangrijkste aanbeveling kort samengevat is om de drukte op scholen terug te dringen. Wij concluderen dat sociale inclusie van leerlingen met autisme op scholen essentieel is voor het welslagen van de Wet Passend Onderwijs en niet vanzelf komt: het vereist van scholen actief beleid. Het in dit artikel beschreven project is onderdeel van een omvangrijker project waarin we proberen hiertoe concrete aanbevelingen te ontwikkelen.
Download het artikel via deze pagina.

Thuisonderwijs voor kinderen met autisme: de ervaringen van ouders

Door:   Anke Scheeren

De afgelopen jaren is steeds sterker de nadruk gelegd op de inclusie van kinderen met autisme in het regulier onderwijs. Elk kind heeft immers recht op onderwijs, en zou een school niet ook een afspiegeling moeten zijn van de samenleving? Hoewel inclusief onderwijs een nobel streven is, en in sommige gevallen ook succesvol, zorgt inclusief en passend onderwijs ook voor de nodige uitdagingen. Leerkrachten geven aan niet altijd over de kennis en expertise te beschikken om goed les te kunnen geven aan kinderen met autisme. Leerlingen met autisme lopen een hoger risico om gepest of om buitengesloten te worden. Dit kan ouders ertoe bewegen om op thuisonderwijs over te stappen.
In Nederland is thuisonderwijs, zonder COVID-19-pandemie, ongebruikelijk en vrijwel alleen mogelijk na een vrijstelling van de leerplicht, maar in veel andere landen zoals Engeland mogen ouders hun kinderen thuis lesgeven. Aan de hand van een systematische literatuurstudie onderzochten O’Hagan en collega’s (2021) de ervaringen van ouders die hun kind met autisme thuis onderwijzen. Zij beschrijven tien relevante studies, die allemaal uitgevoerd zijn in Engeland, Australië en de Verenigde Staten.

Lees het artikel via deze pagina.

Meer lezen? Word abonnee! 

Digitaal nummer bestellen? Klik hier!