Overheid investeert half miljoen in participatie van mensen met autisme

ZonMw, een financieringsinstelling die ressorteert onder het ministerie van VWS, heeft 500.000 euro uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun naasten beter te betrekken bij de maatschappij. Met de subsidie wordt een vervolg gegeven aan de Academische Werkplaats Autisme (AWA).
Overheid investeert half miljoen in participatie van mensen met autisme

 

In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie van mensen met autisme een groot goed. Mensen met autisme ervaren vaak in verschillende levensfases (langdurige) beperkingen die hun participatie in de weg staan. Deze situatie kan verbeterd worden door beter te voorzien in kennis over autisme, met name met betrekking tot passende, evidence-based diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning.

De kennis over autisme is bij professionals binnen diverse sectoren en disciplines vaak versplinterd. Ook worden de visies en wensen van autistische mensen zelf en/of van hun naasten niet altijd voldoende meegenomen in het ontwikkelen van autismekennis en -zorg. Het gevolg is dat de zorg voor mensen met autisme en hun naasten niet altijd goed aansluit bij hun behoeften.

Ook de begeleiding en verwijzing van mensen met autisme verloopt niet altijd optimaal. Mensen met autisme en hun naasten voelen zich soms verstrikt in een niet te overzien net van instanties. Zij lopen hierdoor regelmatig vast. Vooral wanneer een onderliggend probleem zich uit op verschillende levensterreinen, zoals thuis, op school of werk, of in vrije tijd.

Om hier verbetering in aan te brengen moet er een betere samenwerking zijn bij het ontwikkelen en implementeren van kennis tussen:

  1. mensen met autisme van alle leeftijden, met of zonder een verstandelijke beperking,
  2. hun naasten,
  3. de praktijk (diverse zorg- en onderwijspartijen),
  4. onderzoek,
  5. onderwijs (aan professionals)
  6. beleidsmakers.

Op die manier kan de begeleiding, behandeling en toeleiding – en daarmee de samenlevingsparticipatie – van mensen met autisme en hun naasten duurzaam verbeterd worden.

In de Academische Werkplaats Autisme werken cliëntenorganisaties, gemeentes, organisaties die zich gespecialiseerd hebben in autisme (TOP GGZ afdelingen, instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of Jeugdzorgorganisaties), universitaire centra vanuit verschillende disciplines (gedragswetenschappen, medisch) en hogescholen samen.

De partijen bundelen hun kennis om producten en procedures te ontwikkelen die de diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun naasten bevorderen.

 

(Bron: Jonx)